Derneğimiz Hakkında

Hicaz Derneği; din, dil, ırk farkı göstermeksizin, zor durumda olan insanların, eğitim ve insanî faaliyetlerine yardımcı olmak; refah ve saadet içerisindeki coğrafyalarda yaşayan insanlar için de bir farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan, gönüllülük esasıyla çalışan, İstanbul merkezli bir kuruluştur.

HİCAZ DERNEĞİ sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, tarihî ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak için faaliyet gösterir.

Yurt içinde veya yurt dışında,  her nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair sebeplerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara el uzatır. Onlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde aynî ve nakdî her türlü maddi ve manevî yardımda bulunur.

Derneğin faaliyetleri kapsamında yardım ve hizmetler herkesin yararına açıktır, belirli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu sebeple, amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasî veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Hiçbir suretle siyasetle uğraşmayan HİCAZ Derneği; Yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesizi, dulu, yetimi, öksüzleri, sokak çocuklarını, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. Çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere yardımda bulunur.

Özellikle yurt içinde ve yurt dışında yoksulluğun azaltılması, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi amacıyla projeler hazırlar ve uygular. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği yapar. Gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını çıkarır ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileleri belirler.

Yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş şahıslardan hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanları belirler ve yardımlar yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır. Aynı amaçlı diğer derneklere yardım eder.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağandışı zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır. Toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

Yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, “kardeş aile” uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar. Yoksul çocukları sünnet ettirme törenleri düzenler. Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlar. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar, düğünlerini yapar. Dernek yurt içinde ve yurt dışında karşılıklı tanıtım ve kültür turları düzenler. Festival, seminer, konferans, kermes ve sergi, müzayede, spor müsabakaları, piknik vb. etkinliklerde bulunur. Yerli ve yabancı kültürlerin yaşatılmasına destek olur.

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde ve yurt dışında dil okulu açar, işletir ve ya işletme hakkını devreder. Dil eğitimi veren kuruluşlarla ve aracı kuruluşlarla işbirliği yapar. Ortak platform oluşturup çalışma yapar. Öğrenci değişim programı uygular.

Yurt içinde ve yurt dışında çocuklara, bedensel ve zihinsel engellilere ilgili eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar; okul, yurt, kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç, gereç, her türlü maddi ve manevî yardımda bulunur. İmkânlar dâhilinde kendisi bu amaçla binalar yapar; işletir veya işletme hakkını devreder.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlara dil, din, ırk vs. hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verir.

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların, iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar, yurtiçinde ve yurtdışında meslek edindirme ve kalifiye eleman yetiştirme kursları açar.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerinin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi almaları sağlanır.