Ocak Ayı

January - 01 - 2022

Ocak Ayı
Cihanın muhabbet gülü Hicaz'da açar.
Kokusu İstanbul'dan duyulur.

Takvim görselimizde; istikametimiz, istikbalimiz, kıblemiz, Muazzam Kabemizi görüyoruz. Bu fotoğrafı seçtik çünkü yıla Cenab-ı Allah’ın muazzez eviyle başlamak istedik. Fakat konunun tarihe dokunan bir yanı da var. Peygamber Efendimiz(sav) ve aziz ashabı, 1 Ocak 630 günü Medine-i Münevvere’den tekbirlerle yola çıktı ve birkaç gün sonra Mekke-i Mükerreme’nin fethi müyesser oldu. Biz de bu hatırayı Mecid-i Haram’dan bir görüntü ile yâd edelim dedik.

Tarihte Ocak Ayı

Ocak ayında gerçekleşen bazı mühim hadiseler şöyledir:

Sudan, 1 Ocak 1956 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Bu, yıllar süren İngiliz sömürgesinin teorik olarak sona erdiği anlamına geliyordu.

Babası II. Selim Han’ın vefatı üzerine tahta çıkan Sultan III. Murad Han, kılıç kuşanma merasimini 5 Ocak 1575 tarihinde yapmıştı. 20 yıl boyunca Osmanlı tahtında kalan ve azîm devleti kudretle yöneten Sultan Murad Han 17 Ocak 1595 tarihinde vefat etti. Bugün hala muhabbetle söylenen “Uyan ey gözlerim gafletten uyan” ilahisinin sözleri ona aitti. Türbesi Ayasofya’dadır.

767 senesinde Gazze’de dünyaya gelen İmam Şafii Hazretleri, ilim ve hikmet yolunda geçen saadetli bir ömrün ardından 19 Ocak 820 tarihinde Kahire’de vefat etti.  Karâfetüssuğrâ Kabristanı’nda bulunan türbesi ise Mısır tarihinde ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadının güçlü bir temsilidir. Mısır’ı Fatımî Şiasının fitnesinden temizleyen Selahaddin Eyyubi, İmam Şafii Hazretleri için güzel bir türbe yaptırmıştır.

Osmanlı Devleti’nin en cihangir padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Han, 22 Ocak 1517 tarihinde Ridaniye’de Memlûk Devleti’ne karşı kat’î bir zafer kazandı. Böylece Mısır fethedilmiş, hilafet Osmanlı’ya geçmiş, mukaddes emanetler de İstanbul’a taşınmış oldu.

1572 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Şair Nefî, 63 yıl süren bir ömrün ardından 27 Ocak 1635 tarihinde İstanbul’da idam edildi. Sultan IV. Murad Han’ın hususi muhabbetini kazanan fakat sultanın tüm ikazlarına rağmen hicivlerine devam eden Nefî, güçlü şiirleriyle tarihe geçti.

Selçuklu Devleti’nin ağır ağır ufûle gittiği bir çağda taze bir sabah güneşi gibi parıldamaya başlayan Kayı Boyu, artık Osmanlı Devleti olduğunu 27 Ocak 1300 tarihinde dosta düşmana ilan etti. Cihan, adalet üzere hüküm sürecek olan bu yeni devleti tam altı asır boyunca ağırladı sinesinde.

Hikmetini, izzetini ve hizmetini anlatmaya kalksak kelimelerimizin aciz kalacağı Hazret-i Ali El-Murtaza(kv) 63 yıl süren muazzez bir ömrün ardından 28 Ocak 661 günü Kufe’de vefat etti. Şahadetine vesile olan Abdurrahman İbn-i Mülcem, Nehrevan Şavaşı’nda perişan olan Haricîler’e mensuptu. Cenab-ı Allah(cc) şefaatlerine mazhar eylesin.

Ölenlere rahmet ola, kalanlara ibret ola, kıssalar hikmet ola.

Berceste

Merkez-i âlem olan Mekke’den oldı tâli’

Hayr-ı mahlûkun olur mevlidi de hayr-ı bilâd

Nâbî

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Aleyhisselam, âlemin merkezi olan Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Mahlûkatın en hayırlısı olan kişi, elbette beldelerin en hayırlısında doğar. Onun mevlidi, o beldenin de hayrı demektir.